[ privacy policy ]

PRAVIDLÁ OCHRANY A SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV MNB s.r.o.

 

S účinnosťou odo dňa 25.5.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie“).

 

PREVÁDZKOVATEĽ: MNB s.r.o., so sídlom Moskovská 13, 811 08 Bratislava- Staré Mesto, IČO: 50340298, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 111638/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 

1.      ZÁSÁDY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. 

Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, prípadne prevádzkovateľom určení sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje na základe pokynov prevádzkovateľa a  v mene prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s  retenčnými pravidlami prevádzkovateľa.

V prípade, ak budú Vaše osobné údaje zálohované na záložných úložiskách, budú tieto údaje vymazané v súlade s jednotlivými pravidlami zálohovania. Údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na prechádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.

 

2.      AKÝMI PRÁVAMI DISPONUJETE V POSTAVENÍ DOTKNUTEJ OSOBY?

 • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu – prijímame primerané osobné opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť, a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícií. Ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: + 421 /2/ 3231 324; mail: dozor.@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk/uoou/. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

3.      ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje na nasledovné účely v závislosti od Vášho postavenia.

 

Evidencia dodávateľov/klientov

MNB s.r.o. spracúva osobné údaje dodávateľov a klientov a osôb poverených konať v ich mene za účelom efektívneho plnenia zmluvných záväzkov vrátane predzmluvnej komunikácie v rozsahu údajov uvedených v zmluvách, resp. v návrhoch zmlúv a údajov nevyhnutných pre účelné poskytovanie služieb a výkon spolupráce na základe zmluvy.

Právny základ

oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia dodávateľov/klientov, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Lehota na výmaz osobných údajov

do 12 M od ukončenia spolupráce/ zániku záväzkovo právneho vzťahu

Vedenie účtovníctva, spracovanie účtovnej a daňovej agendy

MNB s.r.o. spracúva osobné údaje osôb uvedených v účtovných dokladoch (dodávatelia/klienti) v rozsahu bežných údajov v súvislosti s vedením účtovnej a daňovej agendy.

Právny základ

čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba), Zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,   Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Lehota na výmaz osobných údajov

do 6 M od uplynutia 10 rokov od splnenia daňovej povinnosti

Uchádzači o zamestnanie/prácu

Ak sa uchádzate o zamestnanie alebo máte záujem o spoluprácu, MNB s.r.o. môže spracúvať Vaše údaje v rozsahu osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania/ v životopise, motivačnom liste, a iných Vami zaslaných dokumentoch a údaje Vami poskytnuté v priebehu výberového konania na konkrétnu pracovnú pozíciu.

V prípade ak aktuálne nie sú obsadzované žiadne voľné pozície, resp. v prípade že Váš „profil“ nevyhovuje aktuálne obsadzovanej pozícii, prevádzkovateľ Vás v budúcnosti bude môcť osloviť so spoluprácou na základe Vášho súhlasu so zaradením do evidencie uchádzačov.

Právny základ

Zmluva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, vrátane predzmluvných vzťahov

Súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia

Lehota na výmaz osobných údajov

do 30 dní od rozhodnutia o neprijatí resp. oznámení o neobsadzovaní voľnej pozície alebo do ukončenia pracovného pomeru

Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, škody a iného právneho titulu

V prípade potreby preukázania, uplatnenia alebo obhajoby právneho nároku vyplývajúceho zo zmluvy, škody alebo iného právneho titulu, MNB s.r.o. spracúva osobné údaje fyzických osôb v rozsahu meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na doručovanie v elektronickej forme, podpis a ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania súdnych/mimosúdnych sporov, vymáhania náhrady škody a pohľadávok.

Právny základ

oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvy, škody a iného právneho titulu

Lehota na výmaz osobných údajov

jednotlivé lehoty uchovávania sú rôzne od uplatňovaného práva/nároku v zmysle ustanovení  §100-§114 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, minimálne 10 rokov od právoplatného skončenia súdneho/mimosúdneho vymáhania

Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z., evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III a oznámení podľa čl. 33 a 34 Nariadenia

V prípade uplatnenia práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov alebo vznikom porušenia ochrany osobných údajov MNB s.r.o. spracúva osobné údaje pre nevyhnutnú evidenciu v rozsahu bežných osobných údajov.

Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a oznámení porušenia ochrany osobných údajov

Lehota na výmaz osobných údajov

do 6 M od uplynutia 5 rokov od uplatnenia práva resp. vzniku porušenia ochrany

Zabezpečovanie správy siete (sieťová bezpečnosť, informačná bezpečnosť)

MNB s.r.o. v záujme zaistenia sieťovej a informačnej bezpečnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov vykonáva činnosti pri ktorých môže dôjsť k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb – odosielatelia a prijímatelia pošty, zamestnanec, bývalý zamestnanec, zákazník, obchodný partner(oprávnené osoby)

Právny základ

Oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (recitál 49 Nariadenia). Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie sieťovej a informačnej bezpečnosti

Lehota na výmaz osobných údajov

jednotlivo podľa vymedzenej spracovateľskej operácie

 

4.      AKÉ SÚ KATEGÓRIE PRÍJEMCOV VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 • Oprávnené osoby/zamestnanci prevádzkovateľa
 • Subjekt zabezpečujúci spracovanie účtovnej agendy
 • Subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

 

5.      USKUTOČŇUJE PREVÁDZKOVATEĽ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EÚ ?

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie mimo EÚ.

 

6.      AKÉ SÚ OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA?

Prevádzkovateľ vykonal pred začiatkom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb  tzv. test proporcionality (porovnávací test)  pre každý nižšie uvedený oprávnený záujem, v ktorom posúdil jeho legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu práv a slobôd dotknutých osôb.

Oprávnenými záujmami prevádzkovateľa sú v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia:

 1. Zabezpečovanie správy siete (sieťová a informačná bezpečnosť)
 2. Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov
 3. Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a oznámení porušenia ochrany osobných údajov
 4. Evidencia dodávateľov/klientov

7.      BUDE PREVÁDZKOVATEĽ POUŽÍVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE NA AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE?

Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

 

8.      „COOKIES“

„Cookies“ sú malé textové súbory ukladané na Váš pevný disk počítača, môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť. Naše cookies neobsahujú osobné údaje slúžiace bezprostredne na identifikáciu. Väčšina internetových prehliadačov automaticky tieto súbory prijíma. Prijímanie súborov cookies môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom zmeny nastavenia Vášho webového prehliadača, vymazaním súborov cookies alebo zakázaním prijímania takýchto súborov.

 

9.      POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Vaše žiadosti o rozsahu, oprávnenosti a ďalších informáciách, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov alebo otázky o ochrane osobných údajov môžete uplatniť u prevádzkovateľa na adrese: info@mnb.solutions alebo písomne na adresu MNB s.r.o., Moskovská 13, 811 08 Bratislava- Staré Mesto. Vašu žiadosť vybavíme bezplatne okrem výnimky podľa čl. 15 ods. 3 Nariadenia  najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti.

 

10.  ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov dodržiava nasledujúce zásady:

 • zásada zákonnosti

osobné údaje spracovávame len zákonným spôsobom a osobitne dbáme na to, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb a pri ochrane osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 • zásada obmedzenia účelu

osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nikdy ich nespracovávame spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

 • zásada minimalizácie osobných údajov

spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú

 • zásada správnosti

dbáme na to aby nami spracúvané osobné údaje boli správne, podľa potreby ich aktualizujeme a za týmto účelom máme prijaté primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

 • zásada minimalizácie uchovávania

osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

 • zásada integrity a dôvernosti

osobné údaje vždy spracúvame iba spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

 • zásada zodpovednosti

ako prevádzkovateľ pristupujeme zodpovedne k dodržiavaniu základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a vieme tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

 

11.  ZÁRUKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia, ktoré sú spracované v dokumentácii k ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ vypracoval bezpečnostnú politiku a smernice upravujúce postup pri spracúvaní osobných údajov s osobitným dôrazom na ochranu práv dotknutých osôb.